Du er her: 

Mere lys i Hune Kirke

Fornyelse af alterudsmykning i Hune Kirke

Vær med til at virkeliggøre visionen om en historisk fornyelse af den eksisterende alterudsmykning!

Skriv dig selv og din familie ind i Hune Kirkes historie med navn og telefon-nummer i ”Mosaikstiftbogen”!

Bliv medejer af udsmykningen ved at donere mosaikstifter efter eget valg!

Fornyelsen af alterudsmykningen

Som regel sidder alle I en kirke vendt mod altret. Derfor er det vigtigt, at det fremtræder som det kraftcenter, hvor man søger håb, lys og glæde. Den eksisterende træfigur over altret er resterne af et korbuekrucifiks fra slutningen af 14-hundredetallet. Maja Lisa Engelhardt har med sit forslag formået at forene denne kristusfigur med en lysende baggrund og en lys skygge af figuren.

Denne udsmykning suppleres med, at der i korets sydvindue indsættes en glasmosaik, der ligeledes tager udgangspunkt i kristusfiguren.

Maja Lisa Engelhardt skriver:

”Ruden til højre for alterbordet mod syd modtager maksimalt lys og har som motiv en gentagelse af den korsfæstedes mørke skygge – men udført i røde og rødbrune farver.

Jeg ønsker dermed at henvise dels til alterkalkens vin og blod, men også til den livgivende farve, som den røde farve er.

Bag Kristusskyggen er ruden et gyldent lyshav, en gentagelse af glasstift-mosaikbaggrunden i nichen.

Men hvor nichens lys opstår ved belysning, så opstår det gyldne lys i ruden ved en gennemlysning"

Kunst koster

Hune Kirke står nu foran en renovering. Økonomien i Jammerbugt kommune og dermed i Jammerbugt Provsti har ikke været god, og mange andre opgaver har trængt sig på. Nu ser det ud til, at turen snart kan komme til Hune Kirke. Det er derfor aktuelt at se på udsmykningen.

Renoveringen af kirken skal finansieres over kirkens budget. Men udsmykningen skal finansieres af fondsmidler og private donationer.

Udsmykningen omfatter:

  • Glasstiftmosaik over altret
  • Glasmosaik i korets sydvindue
  • Glasmosaik i tårnrummet.

Det samlede budget for den kunstneriske udsmykning er kr. 960.000. (2014 skønsmæssige priser.)

Kristusfiguren over alteret

Figuren betegnes som sengotisk og er formentlig fra slutningen af 1400 tallet. Den var oprindeligt en del af et korbuekrucifiks. Den er på et tidspunkt enten taget ned eller faldet ned og har derefter i mange år været hengemt på kirkeloftet.

Omkring år 1930 opdagede man både den og Madonnafiguren. Madonnafiguren blev gjort i stand og hængt op på den østvendte venstre side af skibet. Kristusfiguren blev sendt til Hjørring Museum til opbevaring.

Mange år senere fik Menighedsrådet lov til at få Kristusfiguren tilbage til Hune Kirke. I 1992 blev Kristusfiguren ført ind i Hune Kirke og ophængt i den tilmurede kvindedør mod nord.

I 2002 blev den på opfordring af den Kgl. Bygningsinspektør flyttet til dens nuværende placering over alterbordet.

Du kan bidrage

Du kan bidrage

·  ved at overføre et beløb til konto 9070 155 44 25 123

·  ved at betale med MobilePay 19549. Skriv: udsmyk

·   ved at betale kontant til en kirkevært eller anden repræsentant for indsamlingen

Der vil være repræsentanter for indsamlingen tilstede ved gudstjenester og ved mange begivenheder i kirken.

I våbenhuset kan du på en planche ønske den tern, du gerne vil donere. Her kan du også indskrive dig i ”Mosaikstiftbogen.”

Indsamlingens resultat kan følges på planchen i våbenhuset.

1 tern svarer til ca. 10 mosaikstifter og koster kr. 500 / EUR 75.

Vælg selv en nummereret tern på opfølgningsplanchen.

2 mosaikstifter koster kr. 100 / EUR 15

Indsamlingens mål er kr. 500.000.

Kontakt os

Kirsten Lodberg    23343181  

Poul Jacobsen      30620424

Agnes og Erik Munch, mail: munchblokhus@mail.dk

Jens Andersen, mail: wurms@stofanet.dk

Hye Vinterhøj:   net31504@mail.mira.dk

Inger Marie Tranholm-Pedersen:  pet@tranholm.dk

Sådan går det

Status og historik vedr. udsmykning og restaurering

Kort historisk rids af forløbet i Udsmykningsprojektet 2003-primo juli 2020

Foråret 2003. Hune Menighedsråd (HM) nedsatte et udvalg for at se på muligheden af at få en ny alterudsmykning.

28. september 2003. Udflugt til forskellige kirker.

November 2003. Kristusfiguren flyttes fra kvindedørsnichen til nichen over alteret på anbefaling af Kgl. Bygningsinspektør, Niels Vium.

12. april 2004. I et brev til Maja Lisa Engelhardt (MLE) fremlagde jeg sagen.

20. maj 2004. MLE skrev tilbage og beskrev den løsning, vi ser i skitseform i dag.

16. september 2005. MLE kom for første gang i Hune kirke og sendte senere de to skitser, Glasstiftmosaikarbejdet over Alteret og Glasmosaikruden i Korets sydvindue. Derudover Tanker omkring min udsmykning i Hune Kirke Marts 2006. MLE anbefalede Jesper Herbert Nielsen som arkitekt.

27. september 2005. Møde i HM, hvor formand for udvalget, Thomas Blom, redegjorde for MLE s tanker. HM besluttede at bede MLE om at udarbejde skitser.

25. januar 2006. MLE og arkitekt Jesper deltog i mødet med HM.

Marts 2006. I Dispositionsforslaget til den indvendige restaurering af Hune Kirke omfatter udsmykningen: Alterudsmykning, Glasmosaik i korets søndre vindue, Glasmosaik i tårnrummets overvindue, rådgivning med farvesætning og udformning af knæfald og indretning ved kvindedør m.v. Prisoverslag kr. 650.000.

5. januar 2010. I et brev er Alterpartiet blevet anbefalet af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademirådet.

23. sept. 2010. I et brev er den kunstneriske udsmykning principgodkendt af Aalborg Stift. Der bemærkes – som provstiudvalget har anført i brev af 29. januar 2010 – at kunstnerisk udsmykning skal bekostes med fondsmidler.

2009-2010. I det lidt ændrede forslag til restaureringen til Principgodkendelse var indholdet i den kunstneriske udsmykning ikke ændret, kun steget til kr. 720.000.

15. august 2011. Møde vedr. restaurering og udsmykning med MLE, Jesper Herbert, provst Farsinsen og Biskop Henning Toft Bro.

31. dec. 2011. Kontraktudkast fra MLE. Udsmykningen omfatter: Alterudsmykning (Glasstiftmosaikarbejdet), Glasmosaik i Korets søndre vindue, Glasmosaik i Tårnrummets overvindue mod syd, Farvesætning og øvrig kunstnerisk bistand. Prisoverslag kr. 870.000.

Forår 2014. Udvalget blev udvidet med det formål at søge fonde. Poul Jacobsen er tovholder for fondsansøgningerne.

Prisoverslag for Udsmykningen er nu kr. 960.000, indholdet fra 31.12 2011 uændret.

Maj 2015. Augustinus Fonden bevilgede kr. 300.000. Bevillingen gælder 2 år.

Juni 2016. Der indledtes en privat indsamling med mulighed for donationer evt. mod at vælge en symbolsk mosaikstift.

Formand for HM, Erik Normann, fandt penge til at få lavet fine kort af alterskitsen og to roll-ups til de to våbenhuse. Peter Quist købte rammer og satte kortene i rammer sammen med en lille messingstift i højre hjørne. En fin gave til dem, der donerer en mosaikstift. De, der donerer, skrives ind i ”Mosaikstiftbogen”.

Fra oktober 2016 til august 2017 gennemførtes en arrangement-kampagne med over 20 arrangementer.

Målet for den private indsamling var kr. 200.000. Febr.2017. Augustinus Fonden forlængede bevillingen 2 år.

Febr.2017. Louis-Hansens Fond bevilgede kr. 250.000. Bevillingen gælder til februar 2019.

18. juni 2017. Sommermøde med MLE.

27. januar 2018. Nytårskoncert med Charlotte Hjørringgaard Larsen og Natasha Kutsko Jensen.

14. februar 2018. Arrangement med Børge Møller.

Juli-august 2018. Nethe Oredsens smukke motto blev offentliggjort i Kirkebladet. 

September 2018. Louis-Hansens Fond forlængede bevillingen til udgangen af 2020.

Efteråret 2018. Yderligere 3 koncerter afholdtes.

1. november 2018. MLE deltog i mødet med HM, Provstiudvalg og arkitekter.

Livets Lys (bagside)

September 2018. Louis-Hansens Fond forlængede bevillingen til udgangen af 2020.

Efteråret 2018. Yderligere 3 koncerter afholdtes.

1. november 2018. MLE deltog i mødet med HM, Provstiudvalg og arkitekter.

December 2018. Udsmykningsprojektet modtog en særlig donation fra Hye Vinterhøj og guldsmed Peter Quist. Den stammede fra salg af et unikt smykke, et kors i sterlingsølv, designet af Peter Quist. Peter kalder det ”Livets lys”. Bagsiden viser den middelalderlige kristusfigur i Hune Kirke under en bue. På forsiden er der 36 zirkoner, fattet i hånden. Der blev solgt 20 nummererede og 4 unummererede smykker til en favorabel pris. Næsten hele beløbet fra salget blev givet til udsmykningsprojektet.

Med denne donation nåede vi de kr. 200.000, der var målet for den private indsamling.

28. december. Tine Lilholt donerede i forbindelse med en udstilling i Kirkeladen et billede til udsmykningsprojektet.

5. januar 2019. HM modtog kontrakt på det endelige tilbud, underskrevet af MLE (24. december 2018). Prisoverslaget kr. 960.000 fra 2014 er fastholdt og bekræftet. Indholdet er som i Kontraktudkastet 2011. Nyt er at Glasmosaikruden over tårndøren ikke har egentlig motiv, men består af mundblæst farvet glas i gule farver. Se endvidere den seneste folder i våbenhuset.

5. januar 2019. Helligtrekonger koncert med Tine Lilholt og Klaus Thrane. Overskuddet gik til udsmykningsprojektet.

Januar 2019. MLE og jeg havde en sms-udveksling bl.a. vedr. mosaikruden over døren i tårnrummet. Den skal have udskårne gyldne glasstykker – uden motiv.

25. marts 2019.  Arkitekt Jesper bekræftede på HM s forespørgsel indholdet af den kunstneriske udsmykning. MLE har heri endvidere bekræftet, at hun gerne vil give en gave: en mosaikrude i våbenhuset.

Marts 2019. Augustinus Fonden bevilgede yderligere kr. 100.000. Fristen er nu marts 2021.

Marts 2019. Louis-Hansens Fond bevilgede yderligere kr. 105.000.

Foråret 2019. Finansieringen af hovedelementerne i udsmykningen er nu sikret.

26. maj 2019. Arrangement med Pankoret i Rødhus Kirke.

Juni 2020. Louis-Hansens Fond fastholder den samlede bevilling til december. 2020

4. juni 2019. MLE og jeg har haft en sms-udveksling vedr. forgyldning af den sokkel, Kristusfiguren skal stå på.

Kors-smykket ”Livets Lys”, designet af guldsmed Peter Quist, kan nu også købes som guldsmykke. Jævnfør december 2018.

 Flyeren ”Årets julesmykke” med yderligere informationer ligger fremme i våbenhuset i Hune Kirke, og korsene kan ses i Kirkeladen.

Billedet til højre: Forsiden af korssmykket, Livets Lys.