Du er her: 
 

Vedtægter for Hune Kirkes Musikvenner

Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Hune Kirkes Musikvenner
Stk. 1. Foreningens hjemsted er Hune Kirke i Hune sogn
Stk. 2. Hune Kirkes Musikvenner er en selvstændig forening, der ikke er underlagt bestemmelser fra nogen kirkelig øvrighed.

Formål
§ 2. Foreningens formål:
Stk. 1. Foreningens formål er på enhver måde at støtte organisten i hans/hendes udfoldelse af den kirkemusikalske tradition i Hune og Rødhus kirker. Støtten består navnlig i at hjælpe med at skaffe økonomiske midler til afholdelse af koncerter samt yde praktisk hjælp ved gennemførelse af koncerterne.
Stk. 2. Foreningens formål er at virke for et rigt og spændende musikliv i Hune sogn
Stk. 3. Foreningens formål er at støtte og give ”Unge Talenter indenfor musik” mulighed for udvikling og opsamling af erfaring med offentlig musikudøvelse. Et eventuelt overskud fra arrangementer, såsom koncerter og lignende skal bruges til støtte for ”Unge Talenter indenfor musik”. Det kan ske enten ved at etablere koncerter eller andre musikudfoldelser/uddannelse for disse.

Medlemsforhold
§ 3. Foreningens medlemmer kan være firmaer, foreninger, institutioner og enkeltpersoner.
Stk. 4. Indmelding sker ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af navn, adresse, telefonnummer og eventuelt e-mail adresse.
Stk. 5. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det pågældende regnskabsår. Ved indmeldelse efter den 1. juli dog kun halvt kontingent.
Stk. 6. Medlemmer der trods skriftligt påkrav ikke betaler forfaldent kontingent inden den 1. juni, slettes uden videre som medlem.
Stk. 7. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Stk. 8. Foreningens indtægter udgøres af medlemskontingenter, gaver og andre bidrag.

Foreningens ledelse
§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, eller er født medlem af bestyrelsen.
Stk. 1. 3 af bestyrelsens 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen. 2 medlemmer vælges i lige år og 1 medlem i ulige år. Hune kirkes organist er født medlem samt en repræsentant fra Hune menighedsråd, der udpeges på førstkommende menighedsrådsmøde efter foreningens generalforsamling. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant, som vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede – herunder enten formanden eller næstformanden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Bestyrelsen afgør, om foreningens midler skal hensættes, eller om de løbende skal bruges til at støtte koncerter i det pågældende regnskabsår/den pågældende periode.
Stk. 6. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til gennemførelse af foreningens opgaver. Grupperne rapporterer løbende til bestyrelsen.

Generalforsamling
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse i kirken og til medlemmerne ved brev eller email.
Stk. 2. Forslag fra foreningens medlemmer, som ønskes forelagt generalforsamlingen til afstemning skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag skal tilgå medlemmerne senest 6 dage før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i kirken og til medlemmerne.
Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Organisten orienterer om det kommende år

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år ad gangen.

9. Eventuelt

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Kun medlemmer, der personligt møder op ved generalforsamlingen kan stemme. Afstemningen skal ske skriftligt hvis blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden for 4 uger efter der er fremsat anmodning herom, og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling. Ved ekstraordinær generalforsamling træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

Regnskab og revision
§ 6. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 1. Foreningens formue skal, bortset fra hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, anbringes i anerkendt, dansk pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsens kasserer og skal inden 8 dage før den ordinære generalforsamling revideres af revisor(er) som er valgt blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.

Tegning og hæftelse
§ 7. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 1. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
§ 8. Vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kan kun besluttes på en ordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af medlemmerne er til stede og stemmer herfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke mødt ved den ordinære generalforsamling, indkaldes inden for én måned til ekstraordinær generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig ved et flertal af de fremmødte.
Stk. 1. Ved en opløsning går foreningens eventuelle formue til Hune Kirkekasse. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2017.

Ejvind Dalgaard, formand Hanne Baetz, næstformand
Per Saksager, kasserer Hye Vinterhøj, sekretær