Der afholdes ordinær generalforsamling
i Hune Kirkes Musikvenner

Torsdag d. 7. marts 2019, kl. 18.15
i Kirkeladen, Hune.

Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Organisten orienterer om det kommende år

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant

8. Valg revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år ad gangen.

9. Eventuelt   Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforaf samlingen til afstemning bedes sendes til sekretæren på e-mail: net31504@mail.mira.dk senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.  

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dagsorden som printervenlig PDF!