Aflyst/udsat: Generalforsamling torsdag 26. marts 2020 kl. 18.00 i Kirkeladen

Velkommen til en god aften, som begynder med spisning kl. 18, herefter generalforsamling iflg. vedtægterne og med musikalske indslag.

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3.Organisten orienterer om det kommende år

4.Fremlæggelse og godkendelse afårsregnskab og budget for det kommende år

5.Fastsættelse af kontingent

6.Indkomne forslag

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant

8.Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.Eventuelt